88-02-25

من

بانویی از عشیره ی یلدا

                     در ماه ی از ماه اردیبهشت

                                           عروس گلهای عقاقی شدم ..

/ 6 نظر / 34 بازدید
سعید

سلام زیبا بود شاد باشی[گل]

baran

باراني ام , باراني ام , باراني از آتش يك روح بي پروا و سرگرداني از آتش . اين كوچه ها , ديوارها , اصلاً تمام شهر سوزان و من محبوس در زنداني از آتش . اهل غزل بودم ، خدا يكجا جوابم كرد با واژه اي ممنوع ، با انساني از آتش . بي شك سرم از توي لاكم در نمي آمد بر پا نمي كردي اگر طو فاني از آتش . تا آمدي ، آتشفشاني سالها خاموش بغضش شكست و بعد شد طغياني از آتش . كاري كه از دست شما هم بر نمي آمد من بودم و در پيش رويم خواني ازآتش . اين روزها محكوم ِ اعدامم به جرم عشق در انتظارم بشنوم ، فرماني از آتش

شیریننن

______▓▓▓▓___________ ______▓▓▓▓▓▓__________ ______▓▓▓▓▓▓__________ ______ ▓▓▓▓▓▓▓_________ _____ ▓▓▓▓▓▓▓▓_________ ____ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓________ ____▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓_______ ____██▓▓▓▓▓▓▓▓_______ ____ ████▓▓▓▓▓██______ ______██████▓▓▓███_____ ____██████████████_____ _______████████ ████____ _____███ █████ ███_█____ __ _█████ █████ ███_____ ____███ █████ ████_____ ____███ ██████ ███_____ __ ███ ███████ █_█____ _____ ██ █████████_____ ___▒▒▒█████████_____ ___ ▓▓██████████_____ _ ▓▓██████████_█___ ___██████████_█_█____ _ ___▒▒▒▒▒▒▒_______ _____▒▒▒▒▒▒▒_______ ________▒▒▒▒▒______ _______▒▒▒▒▒_________ ______▒▒▒▒▒▒__________ _________▒▒▒▒________ __________▒▒▒__________ __________▒▒██__________ __________▒▒██__________ _________██_█__________ ________ ██____________ _____ █______________

شیریننن

______ . ▓▓▓▓___________ ______▓▓▓▓▓▓__________ ______▓▓▓▓▓▓__________ ______ ▓▓▓▓▓▓▓_________ _____ ▓▓▓▓▓▓▓▓_________ ____ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓________ ____▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓_______ ____██▓▓▓▓▓▓▓▓_______ ____ ████▓▓▓▓▓██______ ______██████▓▓▓██_____ ____ . ████████████_____ _______████████ ███____ _____███ █████ ███_____ __ _█████ █████ ███_____ ____███ █████ ████_____ ____███ ██████ ███_____ __ ███ ███████ █_____ _____ ██ ████████_____ ___▒▒▒█████████_____ ___ ▓▓██████████_____ _ ▓▓██████████_█___ ___██████████_█_█____ _ ___ ▒▒▒▒▒▒▒_______ _____ .▒▒▒▒▒▒_______ ________▒▒▒▒▒______ _______. ▒▒▒▒▒_________ ______.. .▒▒▒▒▒__________ _________▒▒▒▒________ __________▒▒▒__________ __________▒▒██__________ __________▒▒██__________ _________██_█__________ ________ ██____________ _____ . . . █______________

شیریننن

______. . ▓▓▓▓___________ ______. ▓▓▓▓▓▓__________ ______. ▓▓▓▓▓▓__________ ______ ▓▓▓▓▓▓▓_________ _____ ▓▓▓▓▓▓▓▓_________ ____ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓________ ____▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓_______ ____██▓▓▓▓▓▓▓▓_______ ____ ████▓▓▓▓▓██______ ______██████▓▓▓██_____ ____ . ████████████_____ _______████████ .██.____ _____███ █████ ███_____ __ _█████ █████ ██_____ ____███ █████ ████_____ ____███ ██████ ███_____ _____ ██ ████████_____ _____ ██ ████████_____ ___▒▒▒█████████_____ ___ ▓▓██████████_____ _ ▓▓██████████_█___ ___██████████_█_█____ _ ___ . ▒▒▒▒▒▒_______ _____ . .▒▒▒▒▒_______ ________▒▒▒▒▒______ _______. ▒▒▒▒▒_________ ______.. .▒▒▒▒▒__________ _________▒▒▒▒________ __________▒▒▒__________ __________▒▒██__________ __________▒▒██__________ _________██_█__________ ________ ██____________ _____ . . . █______________