تقدير بي تويي...

                                     هنوز كابوس رفتنت را                         بيدار نشده ام                                    باوجود اين همه زمان! ... صداي سكوتت مي آيد ،                    ... ادامه مطلب
/ 268 نظر / 42 بازدید

ديوانگي

                                                                     . پنجره را ميگشايم هجوم حجمي سبز                         به گونه ها                                       به موهايم                                                   مينشيندخاموش ويادحضورت .... ... و باز هوا ... ادامه مطلب
/ 219 نظر / 31 بازدید

گلايه عشق...

خسته ام از بازي عروسک ها ...                       عروسک هاي شني                                         عروسكهاي گلي ...                                                         که درقاب پوشالي زمان                                                                                آوار ميشوند .... .. و کاغذهاي ... ادامه مطلب
/ 218 نظر / 99 بازدید
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
14 پست
مهر 85
22 پست
شهریور 85
32 پست